Prehod v zeleno Slovenijo

Se zavedamo, da smo prav vsi ustvarjalci naše skupne prihodnosti? Podnebne spremembe ter vplivi človeškega delovanja na okolje se vse bolj kažejo in trend trajnostne usmeritve prihaja v ospredje. Temelj trajnostnega razvoja je krožno gospodarstvo, ki skuša poiskati ravnotežje med gospodarskim razvojem, varovanjem okolja in družbeno odgovornostjo. Cilj, h kateremu stremi, pa je sožitje narave ter družbe. Pristojni organi že dlje časa sprejemajo natančne smernice in cilje za uresničevanje prehoda v »zeleno Slovenijo«.

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov

Sledili smo, operativnemu programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030 (OP TGP 2020), ki določa temeljne cilje za zmanjšanje onesnaženosti in prehod v zeleno prihodnost. Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TPG) se nanaša na številna področja – goriva v gospodinjstvih, storitvenem sektorju, prometu, industriji in podjetjih, ubežne emisije iz energetike, emisije iz kmetijstva, ravnanja z odpadki, rabo topil in drugih proizvodov.

Cilj Slovenije do leta 2020 je bil, da se emisije TPG ne bodo povečale za več kot 4 % v primerjavi z letom 2005. V letu 2018 so bile emisije nižje od zastavljenega letnega cilja, prve ocene za 2019 in COVID-19 karantena v letu 2020 pa nakazujejo, da bo Slovenija uspešno dosegla zastavljen emisijski cilj. Kot je navedeno v poročilu izvajanja programa, Slovenija za leto 2020 izpolnjuje svoj cilj na področju povečevanja energetske učinkovitosti, medtem ko je delež obnovljivih virov energije nižji od zastavljenega cilja. Z lanskim letom se je obdobje izvajanja OP TGP 2020 izteklo. Za doseganje dolgoročnih ciljev bo še naprej pomembno obvladovanje rabe končne energije zlasti v prometu, pa tudi v industriji in gospodinjstvih ter okrepljeno izvajanje vseh sprejetih ukrepov za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije.

So cilji opredeljeni v NEPN[1] uresničljivi?

V času sprejemanja OP TGP 2020 je bilo zavedanje o resnosti podnebne krize precej manjše in zato so tudi podnebni cilji manj ambiciozni. Smo že v drugem obdobju (2021-2030), ki Slovenijo po Uredbi (EU) 2018/842 obvezuje, da emisije toplogrednih plinov v ne-ETS sektorjih zmanjša za 15 % glede na leto 2005. Izvajanje ukrepov se bo v tem času nadaljevalo v okviru Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki je bil sprejet februarja lani in si zastavlja še ambicioznejše cilje.

NEPN napoveduje zmanjšanje emisij TGP do leta 2030 za 20 % v ne-ETS sektorjih glede na leto 2005 z doseganjem sektorskih ciljev:

Skladno z ukrepi NEPN naj bi Slovenija skupne emisije TGP do leta 2030 znižala za 36 % v primerjavi z letom 2005.

Ukrepi, ki jih določata tako OP TGP 2020 kot tudi NEPN, spodbujajo zeleno miselnost in omogočajo prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo. Izpostavljeni so razogljičenje, energetska učinkovitost in varnost, podpora raziskavam in inovacijam, trajnostna potrošnja in proizvodnja, ter zmanjševanje okolju škodljivih subvencij. Zdaj je torej pravi trenutek, da se vaše trajnostne zamisli uresničijo. Premišljujete o izvedbi energetske prenove, ki bo stroškovno in energetsko učinkovita ter hkrati prijazna do okolja? Izberite ogrevanje s toplotno črpalko!

V zeleno prihodnost tudi z energetsko transformacijo

Energetska sanacija stavb je področje, ki znatno zmanjša emisije TPG, hkrati pa predstavlja odlično priložnost za gospodarsko rast. V podjetju Termo Shop že vrsto let sledimo trajnostnim vrednotam. Skrb za naš planet in prihodnje generacije je globoko zakoreninjena v naše delovanje. Za stranke vsakodnevno razvijamo trajnostne rešitve energetske oskrbe, ki so pomemben člen v boju proti podnebnim spremembam.

V NEPN je predvideno občutno povečanje sredstev investicij v distribucijsko omrežje, ki je temelj prehoda v podnebno nevtralno družbo. Dodatni ukrepi bodo zagotovili ustrezne pogoje za pospešeni razvoj za večjo zmogljivost in prožnosti, ki bo omogočil večjo integracijo toplotnih črpalk, pospešeno uvajanje e-mobilnosti ter pospešeno integracijo naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (npr. sončne elektrarne) in za shranjevanje energije.

Družina Zelene Slovenije

Podjetje Termo Shop je del zelene skupnosti! Aprila smo postali člani Zelenega omrežja Slovenije, kar še dodatno potrjuje, da se zavedamo pomena trajnostnega razvoja in delujemo družbeno odgovorno. Vas zanima, kakšna je naša zgodba energetske neodvisnosti, na katero smo se podali pred 13 leti? Preverite v zapisu.


Zelena Slovenija
je mreža podjetij, lokalnih skupnosti, izobraževalnih institucij, inštitutov, uradov in drugih pravnih subjektov, ki predstavlja most za povezovanje idej gospodarstva in izobraževanja. Z deljenjem znanj in izkušenj odpira pot za povezovanje ter ustvarja priložnost za izmenjavo mnenj o okoljskih inovacijah, projektih in rešitvah. Izpostavlja trajnostne in okoljske dosežke, zelene izdelke in storitve ter s tem konkretne korake na poti k okoljsko in posledično tudi družbeno odgovornemu ravnanju.

Ponosno, optimistično in pogumno zremo v svetlo in predvsem bolj »zeleno« prihodnost! Tudi vi?

[1] Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!