Subvencija Eko sklada za nakup in vgradnjo toplotnih črpalk ponovno na voljo!

Eko sklad je v petek, 5. 7. 2024, objavil nov javni poziv za energetsko sanacijo stavb občanov (114SUB-OB24). Na voljo bo 42 milijonov evrov nepovratnih sredstev za 9 različnih ukrepov:

 • vgradnja solarnega sistema v stavbi,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,
 • toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,
 • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Upravičene osebe

Subvencijo lahko uveljavlja vsaka fizična oseba, ki je tako v času vložitve vloge, kot v času izdaje odločbe investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, stavbi ali stanovanju ali poslovnem prostoru, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
 • ožji družinski član lastnika nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (po tem javnem pozivu se šteje za ožjega družinskega člana: zakonec, izvenzakonski partner, otrok, starš, brat, sestra, stari starš, vnuki, zakonec ali izvenzakonski partner ožjega družinskega člana) ali
 • najemnik nepremičnine, stavbe ali stanovanja ali poslovnega prostora v stavbi z več posameznimi deli, kjer je bil izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Višina spodbude

Spodbuda za toplotne črpalke zrak-voda, ki je najbolj množičen ukrep, ostaja nespremenjena (20 % stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.500 EUR).

So pa spodbude višje za vse ostale ukrepe. V primeru vgraditve toplotne črpalke voda/voda ali zemlja/voda je višina subvencije odvisna od tega, ali bo to prvi ogrevalni sistem v stavbi, ali pa boste z njo zamenjali staro kurilno napravo, in sicer:

 • Pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stavbi s toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda imate priznanih 20 % stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.000 EUR;
 • Pri zamenjavi stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica (kot npr. zemlja)/voda pa imate priznanih 40 % stroškov naložbe, vendar ne več kot 6.000 EUR.

Ostale spremembe in novosti

 • spodbuda bo dodeljena za že izvedene naložbe, in sicer za tiste, ki so bile izvedene po 1. 5. 2024,
 • spodbuda bo lahko dodeljena fizičnim osebam tudi za poslovni prostor v stavbi,
 • pred oddajo vloge mora vlagatelj za stavbo, v kateri bo naložba izvedena, pridobiti ustrezno upravno dovoljenje, s katerim bo izkazoval legalnost stavbe,
 • za električne toplotne črpalke se po novem zahteva funkcija Smart Grid ready,
 • zahteva se uničenje stare kurilne naprave v primeru dodelitve višje nepovratne finančne spodbude za novo kurilno napravo na lesno biomaso ali novo toplotno črpalko, kar bo vlagatelj izkazal z izjavo podano pod kazensko in materialno odgovornostjo,
 • za vse naprave (toplotne črpalke, kurilne naprave in prezračevalne naprave) bodo zahtevane izjave o skladnosti, poleg tega bo potrebno na morebitno zahtevo Eko sklada za te naprave predložiti merilno poročilo oziroma druga ustrezna dokazila.

Popolna vloga naj vsebuje

 • Račun za nakup in vgradnjo toplotne črpalke s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca toplotne črpalke;
 • dokazilo o plačilu celotnega računa;
 • fotografije vgrajene nove toplotne, fotografijo stare kurilne naprave, ko je ta še priklopljena na centralni sistem ogrevanja stavbe, oziroma fotografijo prostora pred odstranitvijo stare kurilne naprave;
 • zapisnik o rednem letnem pregledu za vsako staro kurilno napravo, ki ostane v uporabi (se ne odstrani), izdan s strani dimnikarja.

Oddaja vloge

Vlogo z vsemi pripadajočimi dokazili je možno oddati:

 • preko elektronskega portala e-Uprava ali
 • po pošti (svetujemo, da izberete priporočeno s povratnico).

 

Več informacij si lahko preberete na spletni strani Eko sklada.

Imate vprašanje?

V primeru dodatnih vprašanj nam lahko pišete na e-mail: podpora@termoshop.si.

Oddajte povpraševanje in začnimo energetsko prenovo

Svetovanje je personalizirano in celostno, kar pomeni, da bomo našli najboljšo energetsko rešitev, prilagojeno za vas!